tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Bacon wrapped cake. (preferably Ice-Cream Cake)
Yo, did you try that Cakon last night, nigga? It was the shiznit after sex, yo!
viết bởi El Normatico 28 Tháng năm, 2008