tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Proven wrong; Served; Treated.
Bob: Dude, you're a math major. 105 - 80 is 25 not 15.

Bill: You just got calculated.
viết bởi glberns 24 Tháng mười, 2010