tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
When a large woman gives birth.
"When's fat Rosie gonna calf-down?"
"She had her baby last night."

birthcowheifer
viết bởi robapostrophe 24 Tháng mười, 2010