tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Pass Gas, Rip One, Fart, Flatulance, Cut the Cheese, Stepped on a Mouse, Rip one loose
He bent over to tie his shoe and ripped a stinky calhoon.
viết bởi Mr. & Mrs. Poppins 28 Tháng chín, 2006