tìm từ bất kỳ, như là sex:

Cali has 1 speed.....GO! chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?