tìm từ bất kỳ, như là sounding:

Cali has 1 speed.....GO! chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?