tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The lump directly below the chin.
"austin dude you got a huge ass camel chin"
viết bởi tbone77 13 Tháng tư, 2010