tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
Half Canadian, Half American
Hey Brad, is Mark American or Canadian?
He's both..you could say a Canerican
viết bởi solarstorm99 27 Tháng một, 2011