tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Cuts on the roof of your mouth from enjoying too much Cap'n Crunch.

Also known as: Cap'n Crunch Mouth
That sweet tea really stung my Cap'n cuts.
viết bởi Dave Steebro 16 Tháng mười một, 2010