tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
1. Fake Italian Gangster, usually wiggers.
<i>Yea man did you see that episode of growing up gotti. Yea they're caphonys.
viết bởi Vince B 30 Tháng tám, 2005