tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Anything brown that isn't good looking. (People don't count)
Guy 1: Doesn't that look like caramel?

Guy 2: More like caramel shit-face!
viết bởi lolpoopoo 10 Tháng ba, 2008

Words related to Caramel Shit-Face

caramel crap doo doo. nasty shit