tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To play card games such as Yu-Gi-Oh or WOW.
Lad 1: Wanna play Yu-Gi-Oh?
Lad 2: Yes, lets give it the Cardage.
viết bởi Sangajin 10 Tháng ba, 2008

Words related to Cardage

cards games world of warcraft wow yu-gi-oh