tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Fucking Kickass band!
that band isnt shit compared to Cavo!
viết bởi astarr88 20 Tháng sáu, 2010