tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A girl who dances like a crazy bitch in Asda. Also appreciates black men. resembles a potatoe.
"Hey, look that that potatoe dancing with that black man, such a Celina Joyce thing to do" (said while in asda)
viết bởi beady123 02 Tháng năm, 2010