tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Noun, Rhyming slang - Child Molestor
Keep your kids away from him, I hear he's a bit of a Charlie Chester.
viết bởi Adam Thompson 15 Tháng bảy, 2003