tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
1)Posh
2)Massive eyebrows
1)That boy is so Chaswick
2)Omj look at the Chaswicks on him
viết bởi lol 01 Tháng năm, 2003
 
2.
chaswick is a slang word for shit. you can say it and no one will no wat it means.
chaswick i droped my pencil.
viết bởi susan jones 04 Tháng ba, 2005