tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
An adjective used to indicate that the user is shirking tasks or avoiding work
"I'm having such a Chatswood week!"
viết bởi Punzi 28 Tháng tư, 2008