tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A gay term for a gay word/person
A: you are a Cheave
B: Doesn't that make you a Cheave too?
viết bởi GettodaChoppa 14 Tháng một, 2011