tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Verb. To experiment with Chemistry.
John and Tina are chemistrating in the lab.
viết bởi Jons1287 01 Tháng hai, 2011