tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Noun- A cat that doesn't really meow or purr, just makes a sort of squawking sound.
I got a Cheney Cat. She's a bitch.
viết bởi Doomlad 02 Tháng tư, 2007

Words related to Cheney Cat

angry bitch cat cheney dick mean