tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
When a gay boy dresses up so much that he looks like a girl.
He definetly put on his cher wear tonight.
viết bởi Peach 14 Tháng ba, 2004