tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
A chick with deformed looking Cauliflower nipples.
Eww, that chick has Chernobyl Nipples!
viết bởi Dimes 29 Tháng một, 2008

Words related to Chernobyl Nipples

bullets cherries niblets nipples nips