tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Probably the funniest phrase that the "accutane" definitions will ever have.
George Bush (A genuine Chernoybl baby)
viết bởi ThisAssHole 26 Tháng mười, 2009

Words related to Chernoybl baby

accutane cat george bush owns the yourmom