tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Cherokee + Italian.
Person: why are you eating tacos?
Cherokalian: whats the problem?
Person: You're a digrace to your race.
viết bởi Chloe Corbin 05 Tháng hai, 2009

Words related to Cherokalian

cherokee chloe italian shawn tacos
 
2.
Cherokee + Italian.
Person: why are you eating tacos?
Cherokalian: whats the problem?
Person: You're a digrace to your race.
viết bởi Chloe Corbin 05 Tháng hai, 2009