tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A noun. Usually meaning a boy who is a virgin for life.
Man that guy looks like his name should be Chhatra....i guess he wont ever taste pussy in his life.
viết bởi Chhatra 02 Tháng năm, 2014

Words related to Chhatra

fag faggot homo virgin