tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A person shits in a sock, then beats someone over the head with it.
I got so mad at this guy that I Chi-town Billyclubbed him.
viết bởi Name 23 Tháng tư, 2008

Words related to Chi-town Billyclub

billyclub chicago chi-town shit sock