tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

Chiati is so hot today! chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?