tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A casual, slightly cool way of saying cheers
Tim: Here's that song you wanted
Jim: Oh chiaz!
viết bởi MonkeyAl 25 Tháng một, 2009

Words related to Chiaz

cheers salute slang thanks thank you