tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
1. Nigga chicken
2. The super gangster way of saying chicken.
1. Kentucky Fried Chibbin
2. Cracka stole my chibbin!
3. Bitch, get me some chibbin wings and waffle fries!
viết bởi KentuckehFriedChibbin 02 Tháng mười một, 2009

Words related to Chibbin

black chicken fried gangster nigga