tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Chuck Norris Bible
Person1: God is in the sky :)
Person2: No way, Chuck Norris is!
Person1: What?!

Person2: Jeez, have you not read the chible? dumbass "-_-
viết bởi redemptionplease 10 Tháng tám, 2010