tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
little one, cheese pizza, or small fry. (nickname for a short person)
Mrs. Brantley: Chispirita! Que hicistes este fin de semana?
Chispirita: yo no se
viết bởi fuckberrypie 02 Tháng chín, 2011