tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

Chorus: repeat 2X chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?