tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

Chorus: repeat 2X chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?