tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
1. Can be chromed (as in metal)
2. Applies to Google Chrome
1. "that bar is chromable"
2. "this website is Chromable"
viết bởi Chromable 12 Tháng chín, 2008

Words related to Chromable

chrome chromed google google chrome