tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The combining of two or more cannabis buds to receive a desired effect; i.e. the combining of two chronics.
Banana kush and Northern Lights is an incredible Chrombination.
viết bởi Michael Grabtree 26 Tháng năm, 2010