tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Harley Davidson Motorcycles
Chrome won't get you home. That's just a Chrome Turd!
viết bởi RidetoLive 16 Tháng chín, 2009

Words related to Chrome Turd

chrome hardley harley hog motorcycle