tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Of or being Chrome.

Posessing qualities of chrome or something expensive.

Being all blinged out.
My rims be Chome-A-Tose.
viết bởi A.Harris 30 Tháng mười một, 2003