tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

Claire's Mom's review of the Kama Sutra chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?