tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A woman's menstrual period.
I was wanting to have sex with my wife but it's clamato week.
viết bởi ageektheory 22 Tháng tám, 2013