tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
"Clapaphool", means the same as awesome.
Christina is so clapaphool!
viết bởi CAAStudio 12 Tháng một, 2011