tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
To Tidy, or Clean.
Saba and Mike are Cleadaning there rooms.
viết bởi Mike & Saba 29 Tháng mười, 2003