tìm từ bất kỳ, như là sounding:

Commonly used as insult chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?