tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Commonly used as insult chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?