tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An amendment that some people are working for to make the US a communist country.
John is for the communist amendment.
viết bởi Deep blue 2012 03 Tháng chín, 2010