tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
A plane model that is literally impossible to build
Mr. Knuth asked us to build a comper swift... FUCK THAT
viết bởi Hitman1914 27 Tháng tư, 2010