tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A flattering statement that has been raped by a criticism.
"Ralph, the new kitchen looks great, what took you so long?"...a compleriticism.
viết bởi Ralphiemaboy 12 Tháng sáu, 2012