tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Complete, finish, accomplish, no longer working towards.
Someday... I'm gonna completer that.
viết bởi The Pie 27 Tháng tư, 2006