tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1. To get dissed or made fun of
2. the newer version of juiced
Juiced? Naw! He got Concentrated!
viết bởi Hackenberger's Novice Debate Class 20 Tháng mười một, 2007