tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A special condom that are the size of pants
"You slept with Jill?! Dude I hope you wore condom pants she's got the herp".
viết bởi Mikeyslime 05 Tháng tám, 2013