tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Congo Canyon, a slang term for an extremely hairy ass.
Damn, did you see that bitch's ass? That hoe had one hell of a Congo Canyon!

Jesus Tom! Your Congo Canyon is so damn cute.
viết bởi Tom 18 Tháng mười, 2004