tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
An extremely sarcastic term to describe nerds, or a group of people who look nerdy.
*Kids gathering playing chess
"Thats a Cool Kid Alliance Meeting"
viết bởi hippiedanc 26 Tháng ba, 2010