tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To be cool as Anthony Impellizeri
Nick Tziazas is so cool, just like Anthony Impellizeri
viết bởi Bruce Minerley 11 Tháng chín, 2003